<< Skupina SHP
slovensky
english
по-русски
Projekty a referencie

Projekty a referencie

PPP R1 Nitra – Tekovské Nemce – Banská Bystrica

Rýchlostná cesta R1, projekt PPP, zahŕňa štyri úseky smerovo delenej komunikácie celkovej dĺžky 52 km s 850 stavebnými objektmi v oblasti na východ od Nitry a v severnej časti Banskej Bystrice. Spoločnosť SHP SK s.r.o. zaisťuje nasledujúce činnosti :

  • výkon Technickej skupiny ako tech-nickú podporu hlavnému zhotoviteľovi stavby Granvia Construction s.r.o. zo skupiny Eurovia, Vinci
  • koordináciu projektovej prípravy stavby všetkých stavebných objektov
  • spracovanie optimalizácií inžinierskych a geotechnických konštrukcií
  • podporu inžinieringu
  • výkon činnosti stavebného dozoru
  • archiváciu

I/50 Zvolen, Pustý Hrad – Neresnica, III. etapa

Vo Zvolene, v mieste bývalej úrovňovej stykovej križovatky sa vybudovalo mimoúrovňové prepojenie ciest I/50 a I/66. Zrealizovala sa rekonštrukcia cesty I/50 ako smerovo rozdelená cesta v dĺžke 440 m, ďalej pokračovala úprava krytu vozovky bez zmeny šírkových parametrov v dĺžke 267 m a na pokračujúcom úseku rekonštrukcia cesty v dĺžke 1,7 km. Na ceste I/66 sa zrealizovala úplná rekonštrukcia cesty v dĺžke 678 m.

Most cesty I/66 ponad cestu 1/50 je dvojpoľový, monolitický predpätý rám s rozpätím polí 2x17,4 m a ponad potok Neresnica je dvojitý most dĺžky 26,4 m, ako železobetónový monolitický rám založený na veľkopriemerových pilotách.

Na železničnej trati Zvolen - Šahy sa ponad cestou I/50 vybudoval nový oceľový most o dvoch poliach s rozpätím polí 2x16,9 m.

V rámci stavby sa zrealizovali prekládky inžinierskych sietí (vodovod, parovod, kanalizácia, telekomunikačné metalické a optické káble, VN, NN) vrátane ich križovaní cez vodný tok, úprava koryta potoka Neresnica a nevyhnutné demolácie budov a ČS pohonných hmôt.

Celkový objem stavebných prác vrátane DPH činil 8,19 mil. €.

Spoločnosť SHP SK s.r.o. na tejto stavbe zaisťovala kompletný výkon činnosti externého stavebného dozoru pre Slovenskú správu ciest.