NAŠE SLUŽBY

NAŠE SLUŽBY

Projekty mostov

Vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie a poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií inžinierskych stavieb.

Zabezpečujeme statické prepočty zaťažiteľnosti všetkých typov stavebných konštrukcií a mostov podľa platných noriem vrátane diagnostiky.

Technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb.

Projekty dopravných stavieb

Vykonávanie predinvestičnej prípravy, najmä vypracovanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických štúdií, technických štúdií, príprava podkladov pre hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie.

Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie v stupňoch DÚR, DSP, DRS.

HIP, Koordinácia – vykonávanie projektového manažmentu, riadenie projektu a koordinácia čiastkových projektov vypracovaných inými špecialistami, vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie.

Dozorovanie, nezávislá kontrola projektov a hlavné prehliadky mostov

Vykonávanie stavebného dozoru dopravných a inžinierskych stavieb.

Vypracovanie nezávislých statických výpočtov.

Nezávislá kontrola projektovej dokumentácie.

Vykonávanie bežných, hlavných aj mimoradnych prehliadok mostov.